คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยา โสณะมิตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐนนท์ วาธิคุณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอัษฏาวุธ วงศ์ทองห่อ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาภรณ์ แย้มเนตร
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศศิ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนภสร พรหมวร
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายรักการอ่าน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภา บุญเหลือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายมารยาท
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลปริยา บุญกลาง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรพงษ์ แท่นนิล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6