เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันดี บินโมฮาหมัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ