ช่วงชั้นที่ 2

นางสมนึก ตรีครุธพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวทฆัมพร ฉลาดดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปวีณา โสกบ้านขาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธารทิพย์ เอี่ยมสำอาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายนพดล แก้วพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสิราภรณ์ สำโรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2