ช่วงชั้นที่ 1

นางขจร บำรุงศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 1

นางบังอร วินธิสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุ่งทิพย์ มากไมตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอาริยา โตเวียง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอินทุอร ชัยวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจิรปรีญา ประครองพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2