ช่วงชั้นปฐมวัย

นางกาญจนา ปรีชาชาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าช่วงชั้นปฐมวัย

นางรติกร แก้วเกื้อ
ครู คศ.3

นางพิมพ์นิภา ขอจิตต์เมตต์
ครู คศ.3

นางสาวเรียม เพชรสารพรหม
ครู คศ.2

นางสุปราณี รุ่งสุข
พี่เลี้ยง

นางสาวอรัญญา คำสาน
พี่เลี้ยง

นางสาวเกวลี ซื่อสัตย์
พี่เลี้ยง