ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิช แสงสว่าง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562