คณะผู้บริหาร

นายชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิช แสงสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา