อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน                “โรงเรียนวิถีพุทธ”
อัตลักษณ์ของโรงเรียน                  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”