พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ
  1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  2. พัฒนาการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากร ให้มีทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
  4. ส่งเสริมการจัดทำแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เหมาะสมกับความเป็นโรงเรียนแห่งความเปินเลิศ
  5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็น องค์กรที่มีคุณภาพ
  6. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมมีการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  7. ส่งเสริมให้บุคลากร ผู้เรียนปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธสืบสานความเป็นไทยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
“นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม นำสังคม”