พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พันธกิจ
  1. บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยึดมาตรฐานของชาติและกรุงเทพมหานครโดยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน
  2. ใช้หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governance ) ตามหลักธรรมาภิบาลมาใช้ ในการบริหารองค์กร
  3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ปฏิบัติตามแนวทางวิถีพุทธและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสืบสานประเพณีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ
  4. ส่งเสริมนักเรียนและบุคลากร อนุรักษ์ความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย
“นักเรียนทุกคน มีคุณธรรม นำสังคม”