วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดลำกะดาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานความเป็นไทย สานสัมพันธ์ชุมชน ปฏิบัติตนตามแนวทางวิถีพุทธ  เสริมสร้างทักษะชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
“ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม  นำสังคม”