ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดลำกะดาน  เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม  พ.ศ. 2476  โดยมีนายโกมล 
คงกะพัน  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมา ปี พ.ศ. 2499  นายเข่ง  บัวเผื่อน  ได้บริจาคที่ดิน จำนวน  3 ไร่  417 ตารางวา เพื่อสร้างโรงเรียน
5  กรกฎาคม  2476  นายโกมล  คงกะพัน  เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนวัดลำกะดาน  โดย  ใช้ศาลาการเปรียญของวัด  เป็นสถานที่ทำการสอน
1  เมษายน  2499 นายเข่ง  บัวเผื่อน  ได้ยกที่ดินให้เป็นให้เป็นที่สร้างของโรงเรียน
18  พฤษภาคม 2500 ได้งบประมาณสร้างโรงเรียน  1  หลัง  และบ้านพักครู  1  หลัง
26  ธันวาคม  2512  กองสลากกินแบ่งให้เงินปลูกสร้างอาคารเรียน  แบบ 007  เป็นเงิน   240,000  บาท
16  เมษายน  2513            ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สร้างบ้านพักครู  และส้วมงบประมาณ  15,000  บาท
1  ธันวาคม  2515  ได้งบประมาณสร้างบ่อน้ำบาดาล  เป็นเงิน  60,000  บาท
11  ตุลาคม  2519  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  ขนาด  4  ห้องเรียน 
เป็นเงิน  139,000  บาท
27  กันยายน 2520 ได้งบประมาณปลูกสร้างบ้านพักครู  เป็นเงิน  120,000  บาท  และถมดินสนามโรงเรียนเป็นเงิน  80,000  บาท
10 พฤษภาคม 2521    ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบมาตรฐาน  กทม.  เป็นเงิน  72,000  บาท
12  ตุลาคม 2521 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบสารพัดประโยชน์  เป็นเงิน 135,000 บาท
11 พฤษภาคม 2522    ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบมาตรฐาน กทม.  เป็นเงิน
189,000  บาท
19  เมษายน 2536        ได้งบประมาณสร้างจากสำนักการศึกษา  สร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  แบบ 262   จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  3,150,000  บาท  สร้างบ้านพักครู  แบบ  ศอ.59  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  350,000  บาท
21 ธันวาคม  2536  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักภารโรงแบบ ศอ.292  เป็นเงิน
432,700  บาท
30  กันยายน 2539  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  2  ชั้น  เป็นเงิน  882,000  บาท
27  มกราคม 2542 งบประมาณสร้างบ้านพักครู (ศอ.59)  1  หลัง  เป็นเงิน  575,000  บาท
4  มกราคม 2543 ได้ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยาการ  ปูกระเบื้อง  ติดเครื่องปรับอากาศ  จัดทำมุมความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนและครูใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน
30  กรกฎาคม 2546 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก  5  ชั้น  แบบ สนศ.385 โครงสร้าง 15 ห้องเรียน  งบประมาณ  9,480,000  บาท
7  กันยายน  2548 ได้งบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 6 x 10 ม.  ตามแบบ  ขคว. 14/2545  งบประมาณ   1,522,920  บาท
ปี พ.ศ. 2549 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์จำนวน 245,500  บาท
ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงาบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สนศ.505 จำนวน 12 ห้องเรียน  และชั้นล่างเป็นโรงอาหาร งบประมาณ 14,860,000   บาท